Change to English

Fáilte go Sult na Sollán

Is eagras deonach é Sult na Sollán atá lonnaithe sna Solláin i gCo. Chill Dara, dírithe ar chur chun cinn na Gaeilge chomh maith le ceol agus cultúr traisiúnta na hÉireann a fhorbairt agus a chéiliúradh sa cheantar. Is eagras pobail muid atá oscailte do dhaoine de gach aois agus do dhaoine atá ar aon léibhéil chumais. Bíonn an béim againn ar uilechuimsitheacht, ar rannpháirtíocht chomh maith le taitneamh a bhaint as ár n-imeachtaí uilig.

An bhfuil imeacht againn go mbeadh suim agat ann?

Bain triail as! Bain sult as!

Tá forbairt leanúnach déanta ag Sult na Sollán ó bunaíodh é in 2009. Faoi láthair, tá clár imeachtaí an-ghnóthach á reáchtáil againn chuile bhliain – idir sheisiúin cheoil thraidisiúnta agus seisiúin amhránaíocht rialta, ranganna Gaeilge do dhaoine fásta, ‘Bricfeasta as Gaeilge’ ar bhonn seachtainiúil, imeachtaí de chuid an Pop-Up Gaeltacht agus imeachtaí do thuistí agus a bpáistí.

Chomh maith leis sin, tá grúpa ceoil thraidisiúnta óg againn a dtugtar Sult Óg orthu agus grúpa ceoil thraidisiúnta a sheinneann na foinn mhalla dárbh ainm Spraoi. Eagraíonn muid turais chuig áiteanna atá inspéise ó thaobh na Gaeilge de go ráithiúil agus cuireann muid imeachtaí speisialta ar nós Pilates as Gaeilg’ agus Oíche Chultúrtha ar siúl. Bíonn dhá fhéile an-ghnóthach againn chuile bhliain; Seachtain na Gaeilge i mí an Mhárta agus Féile na Sollán i mí Dheireadh Fómhair.

Táimid ag féachaint i dtreo na todhchaí. Tá an-obair á dhéanamh againn ar phlean teanga cúig bliana don Ghaeilge i gCill Dara, a fhoilseofar ag tús na bliana 2019. Tá caidreamh mhaith againn le heagraíochtaí stáit, chomh maith le bheith ag forbairt ár comhpháirtíochtaí nua le grúpaí áitiúla agus grúpaí náisiúnta. Déanann muid fiosrú ar dheiseanna nua don phobal agus táimid ag féachaint ar fhoinsí nua chun maoiniú a fháil le seans a thabhairt d’fhás inbhunaithe sa gceantar, ionas go mbeimid in ann imeachtaí agus tograí nua a bhunú.

Táimid ar bís faoi ár dtodhchaí agus na deiseanna atá amach romhainn! Bígí linn!

An Ghaeilge


Spéis agat Gaeilge a fhoghlaim? – Ritheann Sult na Sollán ranganna Gaeilge do dhaoine fásta.

Spéis agat Gaeilge a labhairt? – Bíonn ciorcal comhrá mar “bricfeasta as Gaeilge” againn gach Satharn i Nás na Ríogh. Bíonn oícheannta soisialta againn le PopUp Gaeltacht gach ceathrú agus bíonn neart Gaeilge le coisteáil ag na seisiúin ceoil agus ag na seisiúin amhránaíochta. Bíonn grúpa leanaí/tuistí againn. Eagraíonn muid turais clainne trí mheán na Gaeilge ó ham go chéile. Agus bíonn imeachtaí go leor i rith ár bhféilte i Mí Márta agus i Mí Deireadh Fómhair. Céard faoi Pilates a dhéanamh trí mheán na Gaeilge…déanfaimid sin freisin!

Ceol agus Amhránaíocht


Bíonn seisiún ceoil uair sa mhí sa Railway Inn sna Solláin, ar an tríú Aoine den mhí ó 9.00i.n.

Bíonn seisiún amhránaíochta uair sa mhí thuas staighre sa Bridgewater Inn sna Solláin, ar an dara Aoine den mhí ó 9.00i.n. Coinnigh súil ar Facebook – bíonn orainn é a bhogadh ó ham go chéile.

An bhfuil tú ag foghlaim nó as cleachtadh? Bíonn seisiún mall againn i Halla an Paróiste sna Solláin gach trathnón Céadaoin idir 8.30 go 9.30i.n. Glaofaimid Spraoi ar an ngrúpa seo. Buail isteach chugainn aon am.

Féilte

Seachtain na Gaeilge (Mí Márta)

Bíonn clár lán d’imeachtaí againn gach Márta do Sheachtain na Gaeilge. Tá gach saghas rud ann. Gach eolas ag www.sultnasollan.ie/snag

Féile na Sollán (Mí Deireadh Fómhair)

Ar bharr sin, bíonn féile deireadh seachtaine againn i Mi Deireadh Fómhair sna Solláin le gach gné dár gcultúr traisiúnta a chéiliúradh. Bíonn imeachtaí ann do dhaoine óga, seisiúin ceoil, imeachtai cheoil, ceardlann cultúrtha, ceolchoirm, comórtais scoile agus go leor leor eile. Gach eolas : www.feilenasollan.com

Ballraíocht le Sult Na Sollán
LIKE US ON FACEBOOK